top of page

Glosārijs

Pārtikas pārpalikums: "apraksta pārtikas produktus, sastāvdaļas vai daļēji izgatavotus produktus, kurus dažādu iemeslu dēļ nevar pārdot paredzētajos gala tirgos". 01

Pārtikas izšķērdēšana: "pārtikas daudzuma vai kvalitātes samazināšanās, ko izraisa mazumtirgotāju, pārtikas pakalpojumu un patērētāju lēmumi un darbības". 02

Pārtikas izšķērdēšanas indekss [PII]: "globāls rādītājs, kas ierosināts pārtikas izšķērdēšanas novērtēšanai un ietver mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņus; pašlaik tiek izstrādāts. ANO Vides programma uzņemas vadību šī apakšindikatora izstrādē. ANO Vides programma ir šī rādītāja vadošā aģentūra". 03

Siltumnīcefekta gāzes: "gāzes, kas atmosfērā aiztur siltumu". 04

Novērst/samazināt: "novēršot pārtikas izšķērdēšanu, samazinās pārtikas ražošanai nepieciešamo resursu izmantošana, darbaspēka un atkritumu iznīcināšanas izmaksas, kā arī visa ar pārtikas atkritumu iznīcināšanu saistītā ietekme uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu. Novēršana ir visefektīvākais veids, kā cīnīties ar pārtikas izšķērdēšanu, jo tā ir saistīta ar pārtikas izšķērdēšanas ierobežošanu jau pašā sākumā, savukārt pārējās kategorijas ir saistītas ar pārtikas izšķērdēšanas pārvaldību". 05

Atkārtota izmantošana: “ja rodas pārtikas pārpalikums, vislabākais risinājums ir saglabāt to cilvēku barības ķēdē. Tas var prasīt atrast sekundāros noieta tirgus vai ziedot neaizsargāto sabiedrības locekļu paēdināšanai, lai tā saglabātu savu sākotnējo mērķi un novērstu papildu resursu izmantošanu, lai izaudzētu vairāk pārtikas. Ja ēdiens nav derīgs lietošanai pārtikā, nākamā labākā iespēja ir novirzīt to lopbarībai, tādējādi saglabājot resursus, kas citādi tiktu izmantoti komerciālās barības ražošanai. Atkārtota izmantošana no otrreizējas pārstrādes atšķiras ar to, ka otrreizējā izmantošanā tiek mainīta objekta vai materiāla fiziskā forma. Atkārtotai izmantošanai parasti dod priekšroku salīdzinājumā ar pārstrādi, jo tā patērē mazāk enerģijas un resursu nekā pārstrāde”. 06

Pārtikas piegādes ķēde: "sastāv no šādiem segmentiem: (i) lauksaimnieciskā ražošana un ražas novākšana/nokaušana/noķeršana; (ii) darbības pēc ražas novākšanas/nokaušanas/noķeršanas; (iii) uzglabāšana; (iv) transportēšana; (v) pārstrāde; (vi) vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; un (vii) patēriņš mājsaimniecībās un pārtikas pakalpojumi. Lauksaimnieciskā ražošana, ražas novākšana un darbības pēc ražas novākšanas/nokaušanas/noķeršanas attiecas uz darbībām, kad produkti joprojām atrodas saimniecībā vai ražotāja telpās. Darbības pēc ražas novākšanas/nokaušanas/noķeršanas ietver tīrīšanu, šķirošanu, dalīšanu un apstrādi (piemēram, dezinsekciju saimniecībā vai iepakošanas uzņēmumā). Pārstrāde ietver pirmapstrādes darbības (piemēram, žāvēšanu, lobīšanu, mizošanu), kas bieži notiek saimniecībā, un otrreizējo pārstrādi (produkta pārveidošanu). Brīdis, kad pārtika tiek patērēta vai izņemta no pārtikas piegādes ķēdes, ir šīs ķēdes beigu punkts." 07

Atkritumi: "jebkura viela vai priekšmets, kuru īpašnieks izmet, plāno izmest vai kurš viņam ir jāizmet". 08

FIFO: FIFO (First In, First Out - Pirmais iekšā, pirmais ārā) ir pārtikas produktu uzglabāšanas un rotācijas sistēma. FIFO sistēmā pārtikas produktiem, kas uzglabāti visilgāk ("pirmie ienākuši"), jābūt nākamajiem izmantotajiem ("pirmie izņemti"). 09

Resursi

01 WRAP, Guidance for Food and Drink Manufacturers and Retailers on the Use of Food Surplus as Animal Feed.

Animal Feed Guidance | WRAP

02 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Aplūkots 2020. gada septembrī]. [Tiešsaistē].

Pieejams: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

03 UN Indicator = FAO, Sustainable Development Goals, Indicator 12.3.1, Global Food Loss and Waste.

www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/en/

04 EPA, United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Emissions.

www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases

05, 06  FAO, 2013. Toolkit: reducing the food wastage footprint. Rome. [Online]. [Aplūkots 2020. gada jūlijā].

Pieejams: www.fao.org/3/i3342e/i3342e.pdf

07 FAO, 2019. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome. [Aplūkots 2020. gada septembrī]. [Tiešsaistē].

Pieejams: www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

08 EU, 2008, Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.

Pieejams: EUR-Lex - 32008L0098 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

09 StateFoodSafety Resources. Ask a Food Safety Scientist: How Can I Reduce Food Waste?:

www.statefoodsafety.com/Resources/Resources/ask-a-food-safety-scientist-how-can-i-reduce-food-waste

bottom of page